Αρχική>ΚΟΙΝΩΝΙΑ>Κινητικότητα: Όλες οι αλλαγές που επέφερε ο ν.4647/2019 (Εγκύκλιος)

Κινητικότητα: Όλες οι αλλαγές που επέφερε ο ν.4647/2019 (Εγκύκλιος)

Ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου 4647/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ 204/16.12.2019) και ενώ ήδη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο τρέχων Κύκλος Κινητικότητας (“Α’ Κύκλος 2019”), ο Υπουργός Εσωτερικών προχώρησε στην έκδοση εξ. επείγουσας Εγκυκλίου για να ενημερώσει σχετικά με τις αλλαγές που έχουν επέλθει βάσει του νέου νόμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκδόθηκε την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας στις 23:59 έληγε η προθεσμίαελέγχου των προϋποθέσεων για τις αποσπάσεις/μετατάξεις που αιτήθηκαν οι υπάλληλοι που επιθυμούν να φύγουν από τις Υπηρεσίες τους.

 

Η εκτενής Εγκύκλιος απευθύνεται και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, δια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, περιλαμβάνει δε και αναφορές για τις ειδικές ρυθμίσεις του θεσμικού πλαισίου για τις αποσπάσεις/μετατάξεις υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ενδεικτικά, σταχυολογήσαμε τις εξής:

-  « ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και των Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, απαιτείται η ΣΥΜΦΩΝΗ γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου. ».

- « ειδικά, το προσωπικό που ανήκει οργανικά σε Υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού δύναται να αιτηθεί απόσπαση ή μετάταξη για λόγους υγείας ΜΟΝΟ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού. Εξυπακούεται ότι η Υπηρεσία υποδοχής οφείλει να απασχολήσει τον αποσπασμένο ή μεταταγμένο σε αυτήν υπάλληλο αποκλειστικά σε Υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, ώστε αφενός να εξυπηρετείται η ανάγκη του αιτούντος για απόσπαση ή μετάταξη για λόγους υγείας, αφετέρου να ικανοποιείται το δημόσιο συμφέρον με παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα σε θέση για την οποία ο αιτών έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. »

- « η αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων επιτρέπεται μετά την πάροδο διετίας από το διορισμό ή την πρόσληψη. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη πριν την πάροδο της διετίας από το διορισμό ή την πρόσληψη εφόσον οι μετατασσόμενοι ανήκουν οργανικά σε Υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού. Διευκρινίζεται και εν προκειμένω ότι η αμοιβαία μετάταξη προ της παρόδου διετίας από το διορισμό ή την πρόσληψη των υπηρετούντων σε Υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα ΟΤΑ Α΄ βαθμού, θα πραγματοποιηθεί και πάλι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. »

- « Η αίτηση κάθε υποψηφίου ελέγχεται από την “Υπηρεσία Κινητικότητας” του Φορέα προέλευσης για το κατά πόσο πληροί τις προϋποθέσεις απόσπασης ή μετάταξης (ποσοστό πλήρωσης θέσεων του κλάδου στο Φορέα, συμπλήρωση απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας από διορισμό/προηγούμενη μετάταξη κτλ). Στην περίπτωση που ο Φορέας προέλευσης είναι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και απαιτείται η γνώμη, κατά περίπτωση απλή ή σύμφωνη, του αρμόδιου για διορισμό οργάνου, αυτή θα καταχωρίζεται στο πεδίο “Παρατηρήσεις”. »

 

Κατά τα λοιπά, ο Υπουργός αποτυπώνει τις αλλαγές που ψηφίστηκαν ως άρθρα 42, 43 και 44 του ν.4647/2019, με τα οποία αντικαταστάθηκαν οι παρ.2 έως 5 του αρ.4 του ν.4440/2016, η παρ.5 του αρ.7 του ν.4440/2016, η παρ.1 του αρ.10 του ν.4440/2016.

Επιπλέον, ενημερώνει για τα άρθρα 70, 71, 72 του ν.4646/2019(Φ.Ε.Κ. Α’ 201/12/12/2019), που μετέβαλαν τα αρ.15 και 19 του ν.4440/2016 και ρυθμίζουν την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που προκύπτει στο πλαίσιο υλοποίησης του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

 

Για το νέο θεσμικό πλαίσιο, μπορείτε αναλυτικότερα να δείτε και να αποθηκεύσετε την Εγκύκλιο από ΕΔΩ