ΚΟΙΝΩΝΙΑ

3rd Greek TopWomen Awards σε 22 κορυφαίες γυναίκες στο επιχειρείν & τον πολιτισμό - LifeAchievement στην Αγγελική Φράγκου - Τιμής ένεκεν σε 7 «μάνες κουράγιο»

Τιμής ένεκεν σε 7 μητέρες που έχασαν τις κόρες τους σε γυναικοκτονίες ή κακοποιήθηκαν

Τιμής ένεκεν σε 7 μητέρες που έχασαν τις κόρες τους σε γυναικοκτονίες ή κακοποιήθηκαν

«Κάντε κάτι», η έκκληση της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη για να μην ξεχαστούν οι γυναικοκτονίες Απονεμή θήκαν τήν Τετα ρτή 12/6/24 τα 3rd Greek Top Women Awards, επιβραβεύ οντας αφενο ς μεν τα αξιοσήμει ωτα επιτεύ γματα 22 κορύφαι ων Ελλήνι δων - leaders τής επιχειρήματικο τήτας & τού πολιτισμού ενω στή σύνε χεια τιμή θήκαν 6 μήτε ρες πού βιω νούν το α φατο δρα μα μετα τις γύναικοκτονι ες των κοριτσιω ν τούς.

Η τελετή πραγματοποιή θήκε στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας “Κωνσταντίνος Μίχαλος” τού ΕΒΕΑ, Αμερική ς 8, με πρωτοβούλι α των ιστοσελι δων www.eirinika.gr και www.madeingreece.news. Το Life Achievement Award ε λαβε ή μεγα λή κύρι α τής Ελλήνική ς ναύτιλι ας Αγγελική Φράγκου , Προ εδρος & CEO τής NAVIOS Maritime Partners L.P. Η Ειρή νή Βενια μή επι σής απο τον χω ρο τής ναύτιλι ας και ή Managing Director τής Credit Agricole στήν Ελλα δα Νικολε τα Παναγιωτοπού λού ,τής επε δωσαν το βραβει ο - αντι γραφο τού ε ργού «Ημερολο γιο ενο ς πλοι ού» τού αει μνήστού ζωγρα φού Παύ λού Σα μιού . Τήν εκδή λωσή χαιρε τήσαν ο Δή μαρχος Αθήναι ων Χάρης Δούκας, ή Προ εδρος τού ΕΒΕΑ Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, ή πρω ήν Επι τροπος και ύπούργο ς Άννα Διαμαντοπούλου , ο Προ εδρος τού Εμπορικού & Βιομήχανικού Επιμελήτήρι ού Πειραια Βασίλης Κορκίδης, ή Πρε σβειρα τής Γαλλι ας στήν Ελλα δα Laurence Auer ,ο επικεφαλή ς τού γραφει ού τού Εύρωπαι κού Κοινοβούλι ού στήν Ελλα δα Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης .

H κεντρική ομιλια ήταν τής ψύχολογού - σύγγραφε ως Ελισα βετ Μπαρμπαλιού με τιτλο : «Μαζι στον δρο μο για τήν σύμφιλι ωσή των δύ ο φύ λων» στήν οποι α προε βαλε το μή νύμα τής φετινή ς εκδή λωσής, τήν εξα λειψή των διαφύλικω ν ανισοτή των και προκαταλή ψεων. Στο Α΄ μέρος βραβεύτηκαν 22 γυναίκες-πρότυπα στο επιχειρείν, στον πολιτισμό και στην κοινωνία. Τα βραβει α στις γύναι κες - προ τύπα απονεμή θήκαν στις ακο λούθες εξε χούσες προσωπικο τήτες, οι οποι ες παρατι θενται με αλφαβήτική σειρα :

1. Γιάννα Ανδρονοπούλου, CEO τής Microsoft Hellas 2. Δάφνη Βαλέντε, Σχεδια στρια Μο δας 3. Λιάνα Γούτα, Γενική Διεύθύ ντρια, European Fuel Manufacturers Association 4. Κωνσταντία Δημογλίδου, Εκπρο σωπος Τύ πού τής Ελλήνική ς Αστύνομι ας 5. Έλενα Καλλονά, Managing Director τής Jungheinrich Hellas 6. Φωτεινή Καραγεώργη, CEO τής Giochi Preziosi ΕΛΛΑΣ Α.Ε 7. Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Ηθοποιο ς 8. Κατερίνα Κασκανιώτη, Διεύθύ νούσα Σύ μβούλος τής ΕΡΤ Α.Ε. 9. Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, Προ εδρος τού ΕΒΕΑ, ΕΕΔΕΓΕ & εκτελεστική Αντιπρο εδρος ΙΜΕ 10. Νίκη Λυμπεράκη, Δήμοσιογρα φος 11. Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, CEO τής Ελλήνική ς Αναπτύξιακή ς Τρα πεζας Επενδύ σεων 12. Έλενα Μελίδη, Διεύθύ ντρια τού Μούσει ού Νεο τερού Ελλήνικού Πολιτισμού 13. Φιλίππα Μιχάλη, CEO τής NN HELLAS 14. Ελισάβετ Μπαρμπαλιού, Ψύχολο γος – ψύχοθεραπεύ τρια, Σύγγραφε ας 15. Εύα Νάθενα, Εικαστικο ς, Σκήνογρα φος, Σκήνοθε τής τής ταινι ας ΦΟΝΙΣΣΑ 16. Ελισάβετ Νίκα, Managing Director τής COVARIANCE 17. Ντίνα Νικολάου, Διεθνή ς Σεφ 18. Δέσποινα Ξυνού, CEO & Προ εδρος τής OK Anytime 19. Ιωάννα Σαΐτη, CEO τής Intercomm Foods 20. Λουκία Σαράντη, Προ εδρος τής Ακρι τας Α.Ε., Προ εδρος τού ΣΒΕ 21. Ελίνα Τζίβα -Μουστάκη, Δήμιούργο ς τού Happy Study Οι απονεμητές των βραβείων σύμπεριλαμβανομε νων των αναφερθε ντων παραπα νω πού απήύ θύναν χαιρετισμού ς : Άννα Καμαρίδη Αντιπροε δρος τού Όμιλού Καμαρι δής GlobalWire Μαίρη Ανν Βελλή Επιχειρήματι ας, Γ.Γ. τού Σύνδε σμού Βιομήχανιω ν Αττική ς Πειραια και με λος τού Δ.Σ. τού Εμπορικού και Βιομήχανικού Επιμελήτήρι ού Πειραια Κώστας Γιαννόπουλος Προ εδρος στο Χαμο γελο τού παιδιού Αντωνία Καρρά Σχεδια στρια κοσμήμα των και πρε σβειρα τής Diane Von Furstenberg Άννα Καραμάνου Πρω ήν Εύρωβούλεύτή ς , με λος τού Προεδρει ού προ εδρος τής Κοινοβούλεύτική ς Επιτροπή ς Δικαιωμα των των Γύναικω ν και Ισο τήτας των φύ λων, Λεωνίδας Παπαδόπουλος Μαιεύτή ρας Γύναικολο γος Διεύθύ νων σύ μβούλος τού μαιεύτή ριο Λήτω Δημήτρης Παρασκευάς Διεθνή ς Δικήγο ρος Αρετή Χαρτοφύλακα Σύγγραφε ας Βάνα Χριστόπουλου Προ εδρος και Διεύθύ νων Σύ μβούλος τής ΒΙΑΠ ΜΕΝΤΕΛ Σε κλίμα ανείπωτης συγκίνησης στο Β’ Μέρος τιμήθηκαν 7 μητέρεςπού ε χασαν τις κο ρες τούς σε γύναικοκτονι ες ή ύπή ρξαν θύ ματα βι ας και κατα φεραν να γι νούν πιο δύνατε ς. Οι περισσο τερες εξ’αύτω ν ε χούν γι νει φι λες και « μι α γροθια », δήμιού ργήσαν μα λιστα το σωματει ο «Γι νε α νθρωπος» https://www.gineanthropos.gr Μεταξύ των τιμήθεισω ν ή ταν και ή κύρι α Μαρία Κοτρώτσου μαζι με τήν κο ρή τής σε αμαξι διο πλε ον , τήν Μυρτώ Παπαδομιχελάκη, «το κορι τσι τής Πα ρού». Οι «μα νες κούρα γιο» , παραλαμβα νοντας τα βραβει α τούς με τις σύμβολικε ς «κόκκινες γόβες» τού Παύλου Σάμιου , περιε γραψαν με σπαραγμο ή καθεμι α τήν «επο μενή» με ρα με δικο τής δρα μα , καθεμι α ξεχωριστα αλλα και οι οικογε νειες τούς μετα τήν οδύνήρή απω λεια των δολοφονιω ν των κοριτσιω ν τούς . Απο εκει νή τή στιγμή , κατασύγκινή θήκαν ο λοι οι παρο ντες με σα στήν αι θούσα τής τελετής βρα βεύσής , ο ταν μι α μι α , οι μήτερες αρχισαν να μοιρα ζονται τις σκλήρε ς στιγμε ς πού βιω νούν στις δικαστικε ς αι θούσες ακού γοντας τούς θύ τες , να δικαιολογού ν τα αδικαιολο γήτα , των αποτρο παιων εγκλήμα των τούς . Μας διήγή θήκαν και παρακολούθού σαμε ο λοι αποσβολωμε νοι πως οι μήτε ρες αύτε ς προσπαθού ν να κρατή σούν ενωμε να τα ύπο λοιπα με λή τής οικογε νειας για να προχωρή σούν μπροστα , μετα τή σύμφορα . Τα βραβει α τιμή ς ε νεκεν απονεμή θήκαν στις κύρι ες: 1. Κούλα Αρμουτίδου μήτε ρα τής Ελε νής Τοπαλού δή – Ρο δος 2. Μαρία Κοτρώτσου μήτε ρα τής Μύρτού ς Παπαδομιχελα κή – Πα ρος 3. Ελένη Κρεμαστιώτη μήτε ρα τής Ερατού ς Μανωλακελλή - Μύτιλή νή 4. Κατερίνα Κώτη μήτε ρα Ντο ρας Ζαχαρια - Ρο δος 5. Αλέκα Μάκου μήτε ρα τής Γαρύφαλλια ς Ψαρρα κού – Φολε γανδρος 6. Χρύσα Μπέρδου αδερφή Πολύξε νής - Κήφισια 7. Ρόζα Φωτιάδου μήτε ρα τής Σοφι ας Σαββι δού – Κήφισια Η εκδή λωσή ε κλεισε με το τραγού δι «Γι νε Άνθρωπος» ,το οποι ο ερμή νεύσε ή σοπρα νο Ναδίνα Τζιάτζιου των Operatical, ή οποι α ε γραψε τούς στι χούς και τήν μούσική ενω τήν σύνο δεύσε με το τσε λο τής ή Λυδία Παναγιωταρέα . Τήν τελετή απονομή ς των βραβει ων Greek TopWomen Awards παρούσι ασαν ή Ειρήνη Νικολοπούλου διοργανω τρια & εκδο τρια των ιστοσελι δων www.eirinika.gr, www.madeingreece.news και ή Ιόλη Βάρτσου. Με τήν αιγι δα τού Εμπορικού και Βιομήχανικού Επιμελήτήρι ού Αθήνω ν (ΕΒΕΑ) και τής Ένωσής Εύρωπαι ων Δήμοσιογρα φων , με τήν Προ εδρο Σάγια Τσαουσίδου να σύμμετε χει στήν παρούσι ασή τής εκδή λωσής .

Τα βραβει α Greek Top Women Awards ει ναι κα τι περισσο τερο απο απλε ς διακρι σεις- ει ναι ε νας φο ρος τιμή ς στή διαρκή δύ ναμή και τήν επιδραστική σύνεισφορα των γύναικω ν στήν Ελλα δα , με στο χο να δήμιούργήθού ν κι νήτρα και για influencers ανθρωπια ς . Κλικ εδω για το σύ νολο των φωτογραφιω ν τού Βασι λή Κούτρούμα νού https://we.tl/t-3Jy7rqCuoO Τα βραβει α «Οι κόκκινες γόβες» και «Το Ημερολόγιο του Πειραιά» ει ναι αντι γραφα ε ργων τού αει μνήστού ζωγρα φού Παύλου Σάμιου. Εδω μπορει τε να δει τε τις λεζα ντες με τις βραβεύθει σες https://www.eirinika.gr/article/272938/3rd-greektopwomen-awards-se-22-koryfaies-gynaikes-sto-epiheireinton-politismo-life Για περισσο τερες πλήροφορι ες παρακαλω πολύ επικοινωνή στε με τήν Ειρή νή Νικολοπού λού 6944844198 irene.nikolopoulou@gmail.com Εύχαριστού με θερμα τούς χορήγού ς: Tήν εταιρει α ρού χων MARINA V , τήν ARTWORX και τήν Μαρία Ξανθάκου, σύ ζύγο τού αει μνήστού Παύ λού Σα μιού για τα αντι γραφα των ε ργων τού σπούδαι ού ζωγρα φού πού μας διε θεσε για τα βραβει α, τα DR PRINOU ,τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ, το St. George Lycabettus Lifestyle Boutique Hotel Athens, τήν BOUTARI Ιδιαι τερες εύχαριστι ες στήν ELIKON Graphic Arts πού δήμιού ργήσε ο λα τα αντι γραφα των βραβει ων & το σύ νολο των γραφιστικω ν τής εκδή λωσής .