ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Ιδιωτών: 100 €
Τραπεζών: 400 €
Εταιρειών,Δήμων κλπ: 400 €
Κοινοτήτων: 150 €
Συλλόγων: 120 €
Εξωτερικού με ιδιαίτερη συμφωνία