ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαινίζεται η σιδηροδρομική γραμμή Στρυμόνας – Προμαχώνας, εγκρίθηκαν 7,37 εκατ. ευρώ

Ανακαινίζεται η σιδηροδρομική γραμμή Στρυμόνας – Προμαχώνας, εγκρίθηκαν 7,37 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων. Όπως αναφέρεται, θα ανακαινισθεί η κύρια γραμμή Στρυμόνα – Προμαχώνα από Χ.Σ. 2+500 γρ. έως Χ.Σ. 14+000 γρ. που δεν έχει ανακαινισθεί από παλαιότερες εργολαβίες.

Ανακαινίζεται η σιδηροδρομική γραμμή Στρυμόνας – Προμαχώνας, εγκρίθηκαν 7,37 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων. Όπως αναφέρεται, θα ανακαινισθεί η κύρια γραμμή Στρυμόνα – Προμαχώνα από Χ.Σ. 2+500 γρ. έως Χ.Σ. 14+000 γρ. που δεν έχει ανακαινισθεί από παλαιότερες εργολαβίες.

Στο εν λόγω τμήμα σιδηροδρομικής γραμμής συμπεριλαμβάνεται ο Σταθμός Προμαχώνα, στον οποίο θα ανακαινισθεί μόνο η κύρια γραμμή, ενώ δεν υπάρχουν ενδιάμεσες στάσεις. Η αναβάθμιση στο υπόψη τμήμα επιτυγχάνεται με την πλήρη ανακαίνιση της επιδομής του (στρωτήρες, σιδηροτροχιές, σκύρα κ.λ.π.), την πλήρη αφαίρεση του υπάρχοντος έρματος και την πλήρωσή του με στρώση υποστρώματος επιδομής και σκυρόστρωση σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη.

Το έργο θα κατασκευαστεί εντός των ορίων απαλλοτρίωσης του Ο.Σ.Ε.

Προβλέπεται αντικατάσταση των υλικών επιδομής (μεταλλικοί στρωτήρες με σιδηροτροχιές S33) με υλικά καλύτερων προδιαγραφών, δηλαδή με διμερείς στρωτήρες από σκυρόδεμα, ελαστικούς συνδέσμους NABLA, σιδηροτροχιές UIC 54 και σκύρα κατηγορίας Κ2, που θα διαθέσει ο ΟΣΕ.

Επισημαίνεται ότι οι προαναφερόμενες ανακαινίσεις της επιδομής θα γίνουν σε πλήρη αποκοπή κυκλοφορίας.

Κατασκευαστικά το έργο θα εξελιχθεί ως εξής:

 • Αποξήλωση της υφιστάμενης γραμμής
 • Πλήρης αφαίρεση έρματος
 • Πλήρης κατασκευή υποστρώματος επιδομής με υλικό (3 Α)
 • Τοποθέτηση γεωϋφάσματος διαχωρισμού, για το διαχωρισμό της στέψης του επιχώματος και του υποστρώματος επιδομής, όπου απαιτείται, για την καλύτερη αποστράγγιση της επιδομής.
 • Στρώση σιδηροδρομικής γραμμής με υλικά επιδομής καλύτερων προδιαγραφών (διμερείς στρωτήρες από σκυρόδεμα, ελαστικούς συνδέσμους τύπου NABLA και σιδηροτροχιές UIC 54)
 • Σκυρόστρωση της γραμμής με σκύρα κατηγορίας Κ2
 • Κολλήσεις των σιδηροτροχίων ανά 18m
 • Μόρφωση διατομής έρματος και πλήρης τακτοποίηση της γραμμής (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά) με μηχανήματα του ΟΣΕ
 • Απελευθέρωση τάσεων
 • Εργασίες μετατόπισης των φορέων τηλεδιοίκησης – σηματοδότησης, καθώς και του φορέα ETCS
 • Στο τέλος, το ανακαινισμένο τμήμα γραμμής θα εξασφαλιστεί με πασσάλους εξασφάλισης και θα τοποθετηθούν τα ανάλογα σήματα δεικτών χιλιομέτρησης. Οι απαιτούμενες εργασίες είναι Χωματουργικές εργασίες, Τεχνικές – Υδραυλικές εργασίες, Σιδηροδρομικές εργασίες, Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και Λοιπές εργασίες.