ΤΟΠΙΚΑ

Ανοιχτές θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Σερρών

Η ΕΦΑ Σερρών ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση του υποέργου 3 «Αρχαιολογία» του έργου «Αγωγοί μεταφοράς λυμάτων Δήμου Εμμανουήλ Παππά (Β΄φάση)»

Η ΕΦΑ Σερρών ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση του υποέργου 3 «Αρχαιολογία» του έργου «Αγωγοί μεταφοράς λυμάτων Δήμου Εμμανουήλ Παππά (Β΄φάση)»

της Δράσης «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις», ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Προγράμματος «ΕΛΛΑΔΑ 2.0», με ΟΠΣ 5164462.

 

 
 

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν αφορούν την παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών από έναν (1) Αρχαιολόγο και έναν (1) Εργατοτεχνίτη υψηλής εξειδίκευσης, στο σύνολο του έργου. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες: ανασκαφή, καταγραφή, σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση των ευρημάτων, συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, καθαρισμός, συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση efaser@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή.