ΤΟΠΙΚΑ

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εθνική και Κοινοτική, οι ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων ζώων – πτηνών έχουν την υποχρέωση διαχείρισης των νεκρών ζώων με βάση τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 142/2011. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου επιτυγχάνει την ουσιαστική, δωρεάν, εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων, εφόσον δεν υφίστανται καμία οικονομική επιβάρυνση για τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των νεκρών ζώων που προκύπτουν στις εκμεταλλεύσεις τους.
 
   Επισημαίνεται ότι για κάθε νεκρό ζώο που προκύπτει σε μια εκτροφή θα πρέπει να υπάρχει το σχετικό εμπορικό έγγραφο ή άλλο παραστατικό που να αποδεικνύει την ορθή διαχείριση αυτού. Στην περίπτωση μη ύπαρξης σχετικού αποδεικτικού παραστατικού θα επιβάλλονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.
 
   Όπως προαναφέρθηκε, το εν λόγω έργο συμβάλλει στη διενέργεια των απαραίτητων δειγματοληψιών εγκεφαλικού ιστού από μηρυκαστικά κατάλληλης ηλικίας, στο πλαίσιο εφαρμογής των προγραμμάτων των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών των βοοειδών (Σ.Ε.Β.) και αιγοπροβάτων (Μ.Σ.Ε.), με αποτέλεσμα τη βελτίωση του υγειονομικού προφίλ της χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο και τη διευκόλυνση των εξαγωγών των τροφίμων ζωικής προέλευσης (Ζ.Π.) καθώς και των ζώντων ζώων.
 
   Οι κτηνοτρόφοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν την αποζημίωση που προβλέπεται για τις προαναφερόμενες δειγματοληψίες (για Σ.Ε.Β. και Μ.Σ.Ε.), με βάση τη διαδικασία που φέρουν εις πέρας οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και τα δικαιολογητικά που θα προκύπτουν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου. 
 
   Τονίζεται ότι από τα σημαντικότερα οφέλη που απορρέουν από την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου είναι η ορθή διαχείριση των νεκρών ζώων στις εκμεταλλεύσεις, για την εξάλειψη εστιών μόλυνσης και την προάσπιση της δημόσιας υγείας και της υγείας του ζωικού κεφαλαίου, η απομάκρυνση από το οδικό δίκτυο και την ύπαιθρο χώρα των πτωμάτων νεκρών ζώων που αποτελούν εστίες μόλυνσης και εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία, καθώς και η ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του υδροφόρου ορίζοντα» .