ΤΟΠΙΚΑ

Εντός χρονοδιαγράμματος οι εργασίες στη Γέφυρα Μαυροθάλασσας

Μεθοδικά και μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα προχωρούν οι εργασίες στη γέφυρα Μαυροθάλασσας Σερρών με την κατασκευή των θεμελίων

Μεθοδικά και μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα προχωρούν οι εργασίες στη γέφυρα Μαυροθάλασσας Σερρών με την κατασκευή των θεμελίων

ακροβάθρου ΑΚ1 και μεσοβάθρων M1 και Μ2, καθώς και την ολοκλήρωση της εκτροπής του ποταμού Στρυμόνα.
 
Παράλληλα με την υλοποίηση των εν λόγω εργασιών, αναμένεται να συνεχιστούν οι εργασίες στα υπόλοιπα μεσόβαθρα, καθώς και στο ακρόβαθρο ΑΚ2, τα οποία βρίσκονται εντός της βαθιάς κοίτης του ποταμού Στρυμόνα.
 
Για την ορθή εκτέλεση των εργασιών αυτών, προαπαιτείται η επίχωση της βαθιάς κοίτης του ποταμού και η κατασκευή στις θέσεις αυτές νέων φρεατοπασσάλων και χαλικοπασσάλων, προκειμένου να ενισχυθεί και εντός της βαθιάς κοίτης το υπέδαφος θεμελίωσης της γέφυρας.