ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΦΠΑ: Παράθυρο απαλλαγής ανοίγει η Κομισιόν για τις μικρές επιχειρήσεις

Κοινοτική οδηγία προβλέπει εξαίρεση για εκείνες που έχουν ετήσιο τζίρο έως και 85.000 ευρώ

Κοινοτική οδηγία προβλέπει εξαίρεση για εκείνες που έχουν ετήσιο τζίρο έως και 85.000 ευρώ

Παράθυρο για αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις ανοίγει κοινοτική οδηγία που προβλέπει εξαίρεση για εκείνες που έχουν ετήσιο τζίρο έως και 85.000 ευρώ.
 
Σήμερα στην Ελλάδα το όριο του τζίρου για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ, ενώ με τη νέα οδηγία η οποία πρέπει να ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες των Κρατών - Μελών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024 και να ισχύσει από την 1η/1/2025, προβλέπεται η απαλλαγή από τον ΦΠΑ των μικρών επιτηδευματιών με ετήσιο τζίρο έως και 85.000 ευρώ.

Πρόκειται για το ανώτατο ποσό και εναπόκειται στα κράτη μέλη, να ορίσουν χαμηλότερα το απαλλασσόμενο όριο από τον ΦΠΑ .Σύμφωνα με την Οδηγία, κάθε κράτος μέλος θα μπορεί να καθορίσει το εθνικό του όριο απαλλαγής στο ύψος που ανταποκρίνεται καλύτερα στις οικονομικές και πολιτικές τους συνθήκες.
 
Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2024

Τι αλλάζει με την οδηγία
Οι βασικές αλλαγές που επιφέρει η οδηγία και τις οποίες θα πρέπει να ενσωματώσουν τα κράτη μέλη στις εθνικές τους νομοθεσίες:
 
O ορισμός των «μικρών» επιχειρήσεων θα καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών της Ένωσης στην ενιαία αγορά δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
 
 Επιτρέπει στα κράτη-μέλη να καθορίζουν το όριο του ετήσιου κύκλου εργασιών που απαιτείται για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει το ποσό των 85000 EUR (ή το αντίστοιχο ποσό σε εθνικό νόμισμα). Η δυνατότητα για τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να εφαρμόσουν την εξαίρεση των ΜΜΕ να ορίσουν το όριο τους στο επίπεδο που αντικατοπτρίζει καλύτερα το ιδιαίτερο οικονομικό και νομικό τους πλαίσιο. Η απαλλαγή θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις επιλέξιμες επιχειρήσεις της ΕΕ , είτε είναι εγκατεστημένες είτε όχι στο κράτος μέλος όπου πραγματοποιούν παραδόσεις που υπόκεινται σε ΦΠΑ.
 
Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2024

Για κάθε μικρή επιχείρηση που μπορεί να επωφεληθεί της εξαίρεσης σε κράτος μέλος όπου δεν είναι εγκατεστημένη, πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις:
 
(i) ο ετήσιος κύκλος εργασιών της επιχείρησης σε αυτό το κράτος μέλος πρέπει να είναι χαμηλότερος από το όριο εξαίρεσης που ισχύει εκεί· και
 
(ii) ο συνολικός κύκλος εργασιών του στην ενιαία αγορά (ετήσιος κύκλος εργασιών της Ένωσης) δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 100.000 ευρώ.
 
 Καθιερώνεται μεταβατική περίοδος για τις μικρές επιχειρήσεις που κάνουν χρήση της εξαίρεσης των ΜΜΕ των οποίων ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει το όριο απαλλαγής σε ένα δεδομένο έτος.
 
Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2024

Το υφιστάμενο καθεστώς για τις μικρές επιχειρήσεις είναι ήδη ξεπερασμένο, καθώς λειτουργεί με βάση τις αποκλίσεις. Στις διατάξεις της, η ίδια η οδηγία ΦΠΑ παρέχει τη δυνατότητα απόκλισης από το βασικό όριο απαλλαγής για τις ΜΜΕ των 5.000 ευρώ, θέτοντας ρητά κατώτατα όρια για 19 κράτη μέλη.