ΤΟΠΙΚΑ

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Πρόγραμμα Διάθεσης δωρεάν μετοχών στο προσωπικό

Στην από 06.07.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000, (η «Εταιρεία»), αποφασίσθηκε η θέσπιση ενός Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Stock Awards) σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας (το «Πρόγραμμα»), μέχρι του ύψους του 0,5% του συνολικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας - ο ανώτατος αριθμός των προς διάθεση μετοχών, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 165.325 - και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να καθορίσει αυτό τους τελικούς δικαιούχους, μεταξύ των κατηγοριών δικαιούχων που κατά τα ως άνω αποφάσισε η Γενική Συνέλευση, και τους λοιπούς όρους του Προγράμματος.

Σύμφωνα με την απόφαση της από 06.07.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτής απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την από 23.07.2021 συνεδρίασή του, καταρτίσθηκε το παρόν.

. Στόχοι του προγράμματος

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η επιβράβευση των διοικητικών και διευθυντικών στελεχών και του προσωπικού της Εταιρείας για τη συμβολή τους στην επίτευξη των ετησίων και ενδιάμεσων στόχων της, που καθορίζει περιοδικά το Διοικητικό Συμβούλιο και η επιβράβευση Εταιρείας προς τους Δικαιούχους, για τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων αυτών.

Παράλληλα, αναμένεται να συμβάλει ουσιωδώς στην ενίσχυση της δέσμευσης και αφοσίωσης του προσωπικού της Εταιρείας, αναπτύσσοντας κουλτούρα «στελεχών-μετόχων». Με τον τρόπο αυτό αναμένεται βοηθήσει στην επίτευξη των μεσο/μακροπρόθεσμων στόχων της Εταιρείας και στη βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων.

2. Χαρακτηριστικά του Προγράμματος και περίοδος ισχύος του

Το παρόν Πρόγραμμα διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 49 του αυτού Νόμου. Θα υλοποιηθεί μέσω της δωρεάν διάθεσης στους τελικούς δικαιούχους του προγράμματος ιδίων μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες έχουν ήδη αποκτηθεί ή θα αποκτηθούν, κατ’ εφαρμογή της από 07.07.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η απόφαση αυτή ενέκρινε την Απόκτηση Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, τους ορισμούς του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και του Κατ’
Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, με κατώτατη τιμή αγοράς εκείνη των €0,50 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς εκείνη των €9,00 ανά μετοχή, από 07.07.2020 έως 07.07.2022.

Η δωρεάν διάθεση των μετοχών στους δικαιούχους θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την καταρχήν θέσπισή του από τη Γενική Συνέλευση και θα ολοκληρωθεί μέχρι την 07.07.2022.