ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με ένα θέμα η συνεδρίαση της μεικτής επιτροπής

Την Παρασκευή 12 του μηνός Ιουλίου 2024 και ώρα 10:05 π.μ. θα γίνει η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη

Την Παρασκευή 12 του μηνός Ιουλίου 2024 και ώρα 10:05 π.μ. θα γίνει η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη

Στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Κ.
Καραμανλή 1, για τη συζήτηση του κάτωθι μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 
ΘΕΜΑ 1 ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης
(του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν.4412/2016) για την ανάθεση της εκτέλεσης του
έργου: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών και φθορών τμήματος του
φέροντα οργανισμού του κλειστού κολυμβητηρίου Σερρών (Φάση 1.)».