ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Να αποτραπεί το περιβαλλοντικό έγκλημα που επιχειρείται στο αγρόκτημα Παλαιοκάστρου

«Ένα περιβαλλοντικό έγκλημα επιχειρείται στο αγρόκτημα Παλαιοκάστρου του Δήμου Ηράκλειας ΠΕ Σερρών, με απαράδεκτες λαθροχειρίες σε βάρος του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

«Ένα περιβαλλοντικό έγκλημα επιχειρείται στο αγρόκτημα Παλαιοκάστρου του Δήμου Ηράκλειας ΠΕ Σερρών, με απαράδεκτες λαθροχειρίες σε βάρος του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Να σταματήσει η ανεξέλεγκτη διάθεση 44.269 m3 CLO της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Σερρών σε Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων ζητούν με Ερώτησή τους οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης, προς τους υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριμένα:

«Ένα περιβαλλοντικό έγκλημα επιχειρείται στο αγρόκτημα Παλαιοκάστρου του Δήμου Ηράκλειας ΠΕ Σερρών, με απαράδεκτες λαθροχειρίες σε βάρος του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Συγκεκριμένα, με την υπ’ αρ. 661580/25.11.22 ΑΕΠΟ (εκδοθείσα από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος ΠΕ Σερρών), αδειοδοτείται περιβαλλοντικά ως έργο κατηγορίας Β η αυθαίρετη χρήση 44.269 m3 CLO ("κομπόστ τύπου Α", βλ. ΥΑ 56366/2014, ΦΕΚ 3339 Β’) της ΜΕΑ Σερρών, αν και αποβλήτου, ως χύδην υλικού πλήρωσης μιας εδαφικής κοιλότητας 15,3 στρεμμάτων, στο αγρόκτημα Παλαιοκάστρου, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας των υπόγειων νερών και άλλων περιβαλλοντικών παραμέτρων από την ανεξέλεγκτη ταφή του υπόψη αποβλήτου.

Στην πραγματικότητα μεθοδεύεται εν έτει 2023 η "αποκατάσταση" βλαβέντος εδαφικού ανάγλυφου με τη "μέθοδο των ΧΑΔΑ"!

Πρόκειται για εργασία “εδαφομορφολογικής βελτίωσης” του τοπίου μέσω της πλήρωσης μια μεγάλης εδαφικής κοιλότητας 15,3 στρεμμάτων στο αγρόκτημα Παλαιοκάστρου με το απόβλητο αυτό. Με τον ισχυρισμό ότι θα υπάρξει "όφελος για τη γεωργία", μόνο ζημιά τελικά μπορεί να προκληθεί αν επιχειρηθεί η ανάπτυξη γεωργικής καλλιέργειας πάνω στο απορριμματικό με CLO ανάγλυφο.

Τονίζουμε ότι πουθενά δεν τεκμηριώνεται ότι με το προτεινόμενο έργο θα "βελτιωθεί" η "αγροτική απόδοση" της προς επίχωση έκτασης ενώ, αντίθετα, αναγνωρίζεται η καλή ποιότητα του εδάφους της ως έχει. Και μάλιστα σε βαθμό τέτοιο, που στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), τίθεται όρος για "απομάκρυνση της φυτικής γης, η οποία θα εναποτεθεί προσωρινά σε διπλανή θέση …για να επανατοποθετηθεί μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασης της έκτασης".

Η λαθροχειρία, στην προκείμενη περίπτωση, συνίσταται στο ότι η 661580/25.11.22 ΑΕΠΟ, δεν κατατάσσει, ως όφειλε, την υπόψη εργασία στην "Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών", που καλύπτει μεταξύ άλλων και τις εργασίες διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, οπότε θα έπρεπε να καταταγεί στην αυστηρότερη κατηγορία Α. Αντίθετα επιλέγει "διά της πλαγίας οδού" να στηρίξει την αυθαίρετη, περί δήθεν χωματουργικών εργασιών κατάταξη του έργου ("Ομάδα 12η", οπότε κατατάσσεται στην υποδεέστερη κατηγορία Β), παραβιάζοντας τη νομοθεσία περί στερεών αποβλήτων!

Συγκεκριμένα διαστρέφει τις επί του θέματος προβλέψεις της ΚΥΑ 56366/2014 (Β' 3339) προκειμένου να στηρίξει ως σύννομη τη χρήση του CLO, αν και αποβλήτου, ως χύδην υλικού πλήρωσης της εδαφικής κοιλότητας χωρίς κανένα μέτρο προστασίας των υπόγειων νερών και άλλων περιβαλλοντικών παραμέτρων από την ταφή του υπόψη αποβλήτου. Αποβλήτου -η φύση του οποίου ως τέτοιου αναγνωρίζεται, έμμεσα πλην σαφώς, και με τον όρο 4.2.4 της ΑΕΠΟ περί "μείωσης των αέριων εκπομπών"- το οποίο εγκυμονεί πλείστους όσους κινδύνους, αν κρίνει κανείς από το πλήθος των προς συνεχή έλεγχο φυσικών, χημικών, βιοτικών (π.χ. έλεγχος σπόρων ζιζανίων) και βιολογικών (π.χ. παθογόνοι μικροοργανισμοί) παραμέτρων, για να διαπιστώνεται κάθε φορά εάν παραμένουν στα αντίστοιχα επιτρεπόμενα όρια.

Εντέλει η χρήση του CLO σε εργασίες "επίχωσης" δεν αίρει το χαρακτηρισμό του ως αποβλήτου ούτε την υπό όρους, ως τέτοιου, διαχείρισή του σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος και τους ειδικότερους περιορισμούς της νομοθεσίας περί διαχείρισης αποβλήτων.

Σε κάθε περίπτωση για την εκτέλεση του υπόψη έργου, εφόσον δεν εξευρεθεί πρόσφορος τρόπος αξιοποίησης του παραγόμενου CLO (π.χ. σε ΧΥΤΑ, σε περιβαλλοντική αναβάθμιση πρώην ΧΑΔΑ),θα πρέπει να επιβληθούν περιβαλλοντικοί όροι, που να διέπουν τη διαχείριση του υπόψη αποβλήτου (μεταφορά του στον τόπο απόρριψης και επιτόπου διάστρωσή του στην προτεινόμενη εδαφική κοιλότητα) κατ’ αναλογία αυτών, που ισχύουν για τη μεταφορά των μη επικίνδυνων αποβλήτων και για τη διαμόρφωση και λειτουργία των χώρων υγειονομικής ταφής.

Σε αντίθετη περίπτωση, και στο πλαίσιο πάντα της καπιταλιστικής "Πράσινης Ανάπτυξης", καθώς και με τις ευλογίες των σχετικών Οδηγιών της ΕΕ, οι ανεξέλεγκτες χωματερές (ΧΑΔΑ) των επεξεργασμένων αποβλήτων των ΜΕΑ (CLO) θα αρχίσουν να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο ώστε να επιτευχθούν και οι στόχοι για την ανάκτηση! Και αυτό, μέχρι να λειτουργήσουν οι καρκινογόνες, και όχι μόνο, μονάδες καύσης αποβλήτων, στις οποίες θα οδηγείται, μεταξύ άλλων, και το υπόψη είδος επεξεργασμένου απόβλητου.

Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. υπουργοί σε ποιες επείγουσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση, ώστε:

Να αποτραπεί το περιβαλλοντικό έγκλημα που επιχειρείται, στο αγρόκτημα Παλαιοκάστρου του Δήμου Ηράκλειας, κατά παράβαση ακόμη και αυτής της αντιλαϊκής, αντιπεριβαλλοντικής νομοθεσίας περί διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, μέσω της 661580/25.11.22 σχετικής ΑΕΠΟ».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Λοβέρδος: Παρουσιάζει το νέο του κόμμα στις 4 Μαρτίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Παύλος Γερουλάνος: «Δουλειά τής ΕΕ, μία νέα κοινωνική πολιτική εξάλειψης τού φόβου που αισθάνονται εκατομμύρια Ευρωπαίοι»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κώστας Σίμογλου «Κι αν ο Χαράρι κάνει λάθος» -14 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 7 μ.μ. Αμφιθέατρο Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΜέΡΑ25 Σερρών :Είμαστε στο πλευρό της φοιτητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτών Προοδευτικοί Πολίτες για την Ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας :«Μια πολύ παραγωγική και όμορφη βραδιά. Μια δέσμευση για πολλές δημιουργικές και όμορφες ημέρες»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γ. Μυλόπουλος: «Η κατασκευή του FLY OVER πρέπει να σταματήσει… χτες»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ερώτηση στη Βουλή: Τραγική υποστελέχωση στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Τι συμβαίνει στα ιδρύματα των Σερρών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Εύα Καϊλή: Άρση ασυλίας αποφάσισε η Ευρωβουλή για νέα υπόθεση