ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Με Ευέλικτα τραπεζικά προϊόντα σε μία σύγχρονη , οικονομική πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται μετά την πανδημία, η Συνεταιριστική Κεντρική Τράπεζα επιχειρεί να καθιερωθεί και με εξειδικευμένα πακέτα διάθεσης, στην εγχώρια τραπεζική αγορά.

Με Ευέλικτα τραπεζικά προϊόντα σε μία σύγχρονη , οικονομική πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται μετά την πανδημία, η Συνεταιριστική Κεντρική Τράπεζα επιχειρεί να καθιερωθεί και με εξειδικευμένα πακέτα διάθεσης, στην εγχώρια τραπεζική αγορά.

Με Ευέλικτα τραπεζικά προϊόντα σε μία σύγχρονη , οικονομική πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται μετά την πανδημία, η Συνεταιριστική Κεντρική Τράπεζα επιχειρεί να καθιερωθεί και με εξειδικευμένα πακέτα διάθεσης, στην εγχώρια τραπεζική αγορά.

 

Έχοντας πετύχει αξιοσημείωτες αντοχές σε ένα δύσκολο οικονομικό τοπίο λόγω των συνθηκών της τελευταίας δεκαετίας απευθύνεται πλέον σε περισσότερους κλάδους με δημιουργία πακέτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες του διαμορφωθέντος οικονομικού περιβάλλοντος

Ο ολοένα και αυξανόμενος ανταγωνισμός στον κλάδο της τραπεζικής οδηγεί στην ανάγκη επιδίωξης της ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες , καθώς και στην αλλαγή φιλοσοφίας σε ότι αφορά τον άνθρωπο – πελάτη επιδίωξη που ταυτίζεται με την εξατομίκευση-εξειδίκευση των προϊόντων .

Μ΄αυτό τον τρόπο διευρύνεται ο κύκλος συναλλαγών   με αντικειμενικό στόχο τη διεύρυνση του ενεργού πελατολογίου της. Η συνεχόμενη ενσωμάτωση νέων προϊόντων και υπηρεσιών στοχεύει σε παραδοσιακές ανάγκες που τώρα ενέχουν πλέον επιτακτικό χαρακτήρα κάλυψης.  

 

 

 Το 2021 η Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας αναγνωρίζει την ανάγκη των καταθετών να μην επιλέγουν πλέον ένα καταθετικό προϊόν με αποκλειστικό κριτήριο μόνο το προσφερόμενο επιτόκιο, που εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό  κριτήριο, αλλά να αξιολογούν και άλλες πτυχές του προϊόντος όπως τη διάρκεια της κατάθεσης και τη συχνότητα εκτοκισμού, την ευελιξία που παρέχει σε περίπτωση ανάγκης για πρόωρη λήξη κ.α. Κατόπιν των παραπάνω, η Τράπεζα προσφέρει:

υπηρεσιών της.

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ  ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ- FISRT KIDS

Αφορά ανάγκης κάλυψης για το παιδί  με σκοπό την ικανοποίηση

Μελλοντικών του αναγκών   , ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλες

είναι (π.χ. κάλυψη σπουδών ή αγορά ενός ποδηλάτου).

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ  ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

Για καινούριες καταθέσεις, προθεσμιακός λογαριασμός μηνιαίας ανανέωσης, με το

παρακάτω προνομιακό επιτόκιο:

- Από το 1ο€ έως 3.000€-επιτόκιο 0,25%

- Από 3.001€ έως 5.000€-επιτόκιο 0,50%

- Από 5.001€ και άνω-επιτόκιο 0,70%

  ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Παράλληλα με τα νέα χρηματοδοτικά   εργαλεία και- την εξειδίκευση που διαθέτει -όσον αφορά τις παραγωγικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες της περιοχής -ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας στοχεύει να συμβάλλει  στην στήριξη τοπικής οικονομίας.

Οι επιχειρηματικοί τομείς που συγκεντρώνουν κατά προτεραιότητα το επενδυτικό ενδιαφέρον δίχως να αποκλείουν τους υπόλοιπους είναι οι εξής:

-Υποστήριξη της πρωτογενούς παραγωγής με ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία  απευθυνόμενα στους αγρότες της Κεντρικής Μακεδονίας με το νέο προϊόν "Μακεδονική Γη". Προτεραιότητα της Τράπεζας έχει να βοηθήσει τους αγρότες να μειώσουν το κόστος παραγωγής, να αυξήσουν την προστιθέµενη αξία των αγροτικών τους προϊόντων και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

-Προχρηματοδότηση και χρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρηματικών

 δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τον Οργανισμό ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων ΟΑΕΠ.

Συμμετοχή   στο Πρόγραμμα επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) πληττόμενων από τον COVID-19 του Υπουργείου Ανάπτυξης

Συμμετοχή στο Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων και υποδέχτηκε τις αιτήσεις των επιχειρήσεων. Η υλοποίηση του προγράμματος ανήλθε σε 18εκ.€ περίπου.

 

-Χρηματοδότηση μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΑΠΕ

& Συγκρότηση ενεργειακών κοινοτήτων

-Υποστήριξη μικρών τουριστικών μονάδων

-Ασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα σχημάτων παροχής μικροπιστώσεων

 και διαχείριση προγραμμάτων χρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων στην

 περιφέρεια (αναπτυξιακός νόμος ΕΣΠΑ).Η Τράπεζα συμμετέχει στο μέτρο και

 στο βαθμό που της αναλογεί δίπλα στις επιχειρήσεις που επλήγησαν

 από το ξέσπασμα της πανδημίας,συμμετέχοντας ενεργά:

α) Στο Πρόγραμμα επιδότησης τόκων,υφιστάμενων δανείων μικρομεσαίων

επιχειρήσεων,πληττόμενων από το covid 19 του Υπουργείου Ανάπτυξης.

β) Εγγυοδοτικό πρόγραμμα της ελληνικής αναπτυξιακής τράπεζας

γ) Πρόγραμμα Γέφυρα 1 & 2 .

·          

·          

Τα  οικονομικά μεγέθη της Τράπεζας

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η εικόνα που δίνουν τα οικονομικά στοιχεία.Τα κυριότερα  μεγέθη της Τράπεζας για το 2020 σε σχέση με το 2019 όπως παρουσιάζονται από την Τράπεζα,στον παρακάτω πίνακα:

Οικονομικά Στοιχεία

31/12/2020     (σε χιλ.€)

31/12/2019     (σε χιλ.€)

% Μεταβολής

Σύνολο Ενεργητικού

211.338,00

141.637,00

49,21%

Χορηγήσεις μετά Προβλέψεων

154.961,00

102.338,00

51,42%

Καταθέσεις

196.113,00

129.505,00

51,43%

Συνεταιριστικό Κεφάλαιο

12.784,00

9.798,00

30,48%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

11.820,00

8.494,00

39,16%

Αριθμός Μελών

17.020

15.529

9,60%

 

Μετά την πλήρη αναδιοργάνωση των βασικότερων μονάδων της Τράπεζας και την επικαιροποίηση όλων των διαδικασιών, τα αποτελέσματα την 31.12.2020 είναι πολυ θετικά.

•Αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου κατά 3εκ. € περίπου και εγγραφή 1.491 νέων μελών- πελατών.

•Αύξηση πελατειακών καταθέσεων κατά 67εκ. € με παράλληλη σημαντική μείωση του μεσοσταθμικού επιτοκίου. Κάλυψη του λόγου δανείων προς καταθέσεις στο 100%.

•Πιστωτική επέκταση 54 εκ. € κυρίως επιχειρηματικών δανείων για την υλοποίηση επενδύσεων σχετικών με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

 

•Μείωση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων προ προβλέψεων στο 36% από 50% την 31.12.2019.

 

 

 

ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ KAI OI  ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Πέραν του Ταμείου Εγγύησης καταθέσεων στο οποίο συμμετέχει και διασφαλίζει 100.000 ευρώ ανά πελάτη ανά τράπεζα, οι καταθέτες δεν θα πρέπει να ξεχνούν ότι τα τελευταία πέντε έτη έχει περάσει όλες τις δοκιμασίες που αποδεικνύουν ότι πρόκειται για ένα υγιές πιστωτικό ίδρυμα. Επιπλέον, πλεονέκτημα αποτελεί η ύπαρξη εναλλακτικών δικτύων. Η προσβασιμότητα στους λογαριασμούς από όπου και αν βρίσκεται κάποιος αποτελεί πλέον καθημερινότητα για τον χρήστη του Διαδικτύου.

 

Οι προκλήσεις που προέκυψαν είναι μεγάλες και εξακολουθούν να υφίστανται.  Ταυτόχρονα όμως η Τράπεζα στοχεύει να υλοποιήσει μία σειρά στρατηγικών δράσεων που θα της επιτρέψουν να εδραιωθεί ακόμα περισσότερο στην οικονομία της Κεντρικής Μακεδονίας ως αξιόπιστης και δυναμικής Τράπεζας που θα δημιουργήσει αξία για τους πελάτες, τα μέλη και τους εργαζόμενους της, με ποιότητα χορηγήσεων-καταθέσεων αλλά και οργανωτική αποτελεσματικότητα μέσα από τα νέα προϊόντα.

Κύριος στόχος της παραμένει,  να εδραιωθεί η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας  ως «τράπεζα πρώτης επιλογής και δεύτερης ευκαιρίας των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων» της περιφέρειας δραστηριοποίησής της, παράλληλα με την δημιουργία νέων προϊόντων ιδιωτών, υπό το πρίσμα της προσεκτικής αξιολόγησης των αναλαμβανόμενων κινδύνων.