ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προστασία άγριας ζωής και ανθρώπων μέσα από τη Βιοποικιλότητα

​Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου πραγματοποιείται η συζήτηση για τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα μέχρι το 2030.

​Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου πραγματοποιείται η συζήτηση για τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα μέχρι το 2030.

Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου πραγματοποιείται η συζήτηση για τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τη
βιοποικιλότητα μέχρι το 2030.
Οι προβλέψεις αναφέρουν ότι την επομένη θα υιοθετηθεί ψήφισμα για την καλύτερη προστασία των
χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της ΕΕ.
Η ανάγκη, σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει είναι μεγάλες γιατί ο φυσικός κόσμος ελαττώνεται
παγκοσμίως με ρυθμό άνευ προηγουμένου, καθώς ένα εκατομμύριο από τα εκτιμώμενα οκτώ
εκατομμύρια είδη απειλείται με εξαφάνιση.
Στο θέμα αυτό έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και οι αναγνώστες μας διαπιστώνουν την ανάγκη να
γνωρίζουν τις εξελίξεις στο ευαίσθητο αυτό θέμα. Βασικός στόχος είναι τα παγκόσμια
οικοσυστήματα να αποκατασταθούν, να γίνουν ανθεκτικότερα και να προστατεύονται επαρκώς.
Η συζήτηση αναμένεται να αναδείξει και την απαίτηση των ευρωβουλευτών προκειμένου
τουλάχιστον το 30% των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της ΕΕ να προστατευθούν με επείγουσα
δράση για να σταματήσει η κατάρρευση του πληθυσμού των μελισσών και άλλων επικονιαστών,
καθώς και δεσμευτικούς στόχους για την αστική βιοποικιλότητα, όπως είναι οι πράσινες στέγες.
Από τη σχετική έκθεση που είναι στο φάκελο, επικεντρώνουμε ένα σημαντικό ενδιαφέρον για τις
«Αυστηρά προστατευόμενες περιοχές και ζώνες απαγόρευσης» κυρίως:
 η προστασία των φυτωρίων και των περιοχών αναπαραγωγής είναι απαραίτητη για την
ανασύσταση και αναπαραγωγή πολλών ειδών που είναι απαραίτητα για τη βιοποικιλότητα, όπως
τα θαλάσσια κητοειδή.
 η αυστηρή προστασία των θαλάσσιων περιοχών δεν σημαίνει πάντα ότι οι εξορυκτικές
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας, πρέπει να σταματήσουν εντελώς, υπό τον
όρο ότι ελέγχονται και περιορίζονται.
 οι αυστηρά προστατευόμενες περιοχές και οι ζώνες απαγόρευσης λήψης μπορούν να αποφέρουν
μεγάλα εναλλακτικά οφέλη στις παράκτιες περιοχές, καθώς επίσης να χρησιμεύσουν ως
σημαντικοί χώροι για την εκπαίδευση, την παιδική γνώση και την έρευνα για τη θαλάσσια
βιοποικιλότητα και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση στις τοπικές κοινότητες και τους
πληθυσμούς που επισκέπτονται ·
Σοβαρή προσοχή δίνεται στο Χωροταξικό σχεδιασμό δεδομένης της σημασίας του κατάλληλου και
χωρίς αποκλεισμούς χωροταξικού σχεδιασμού, ο οποίος λαμβάνει επαρκώς υπόψη την
περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
Εκ των πραγμάτων γίνεται αναγκαίο να διατηρηθεί η ευαισθησία των οικοτόπων, μέσω της οδηγίας
για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, για την κατανομή του χώρου σε όλους τους
ενδιαφερόμενους με δίκαιο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων και νέων αλιευτικών
περιοχών και των ιχθυοκαλλιεργειών.

Από τα πράγματα λοιπόν, είναι επιβεβλημένο να προτείνει η Επιτροπή ένα σχέδιο δράσης για τη
διατήρηση των αλιευτικών πόρων και την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, προκειμένου
να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω υποβάθμιση της βιοποικιλότητας σύμφωνα με τις
υποχρεώσεις της ΚΑλΠ.
Έστω και αν αυτό απαιτήσει τη λήψη πρόσθετων και συμπληρωματικών μέτρων στο πλαίσιο της
ΚΑΠ.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στον τομέα αυτό αστοχίες που οφείλονται σε
συμφωνίες θαλασσίων ζωνών κινδυνεύουν να δημιουργήσουν προβλήματα στη χώρα, αλλά δεν είναι
του παρόντος η αναλυτική αναφορά.

88 δις € η προίκα για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+

Με εξασφαλισμένες επενδύσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και της παιδικής
φτώχειας. Αναμένεται η συζήτηση που θα γίνει στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου να καταλήξει σε
έγκριση για το νέο ΕΚΤ.
Ο στόχος είναι να εξυπηρετηθούν:
 η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων,
 οι Δράσεις του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους και
 το πρόγραμμα της ΕΕ για την απασχόληση και η κοινωνική καινοτομία.
Υπενθυμίζουμε ότι το ΕΚΤ+ είναι το κύριο μέσο της ΕΕ για επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και
θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της
πανδημίας COVID-19.
Σύμφωνα με ένα παλαιότερο δελτίο τύπου της 29/1/2021, υπήρξε Συμφωνία για το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο + για την περίοδο 2021-2027, προσανατολισμένη:
 Σε εγγυημένες επενδύσεις σε χώρες με πολλά παιδιά με υψηλό κίνδυνο φτώχειας,
 Τουλάχιστον το 3% του προϋπολογισμού που να δαπανηθεί για επισιτιστική βοήθεια και
βασική υλική βοήθεια και
 Το ένα τέταρτο της χρηματοδότησης να κατευθυνθεί για κοινωνική ένταξη,
συμπεριλαμβανομένης της ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών!
Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι η χώρα μας από την έναρξη της παράνομης εισόδου κυρίως μέσω
θαλάσσιων ζωνών της παράνομης μετανάστευσης και παρά το γεγονός ότι η πρώην αντιπρόεδρος
Μοσκοβισί είχε προτείνει να του υποβάλουν λογαριασμό δαπανών από το λογιστήριο του κράτους,
φαίνεται ότι η χώρα μου προτιμά να δανείζεται, παρά να διευκολύνεται τουλάχιστον στις φανερές
περιπτώσεις που θα μπορούσε να γίνει.
Πάντως, ολόκληρη η ΕΕ αναμένει να υλοποιήσει το σοβαρό σχεδιασμό της Κομισιόν, που
συνοψίζεται ως ένα Σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που
καθορίζει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών
δικαιωμάτων. Προτείνει τρεις φιλόδοξους πρωταρχικούς στόχους για την ΕΕ έως το 2030.
στόχοι της ΕΕ

 τουλάχιστον το 78 % του πληθυσμού ηλικίας 20 έως 64 ετών θα πρέπει να εργάζεται έως το 2030
(σήμερα, ποσοστό απασχόλησης 72,4 % έως το τρίτο τρίμηνο του 2020)
 τουλάχιστον το 60 % όλων των ενηλίκων θα πρέπει να παρακολουθεί κατάρτιση κάθε χρόνο έως
το 2030 (έως το 2016 μόνο το 37 % των ενηλίκων συμμετείχαν σε μαθησιακές δραστηριότητες
κάθε χρόνο).
 ο αριθμός των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού θα
πρέπει να μειωθεί κατά τουλάχιστον 15 εκατομμύρια (το 2019 περίπου 91 εκατομμύρια άτομα
(εκ των οποίων 17,9 εκατομμύρια ήταν παιδιά ηλικίας 0-17 ετών) αντιμετώπιζαν κίνδυνο
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ.