ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας: Σταθερά σε θετική τροχιά

Βελτίωση της οικονομικής αξιοπιστίας και των επιδόσεων και το 2021.Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την οικονομία και το τραπεζικό σύστημα,η Συνεταιριστική τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας συνεχίζει σε θετική τροχιά όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του ισολογισμού του 11μήνου.

Βελτίωση της οικονομικής αξιοπιστίας και των επιδόσεων και το 2021.Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την οικονομία και το τραπεζικό σύστημα,η Συνεταιριστική τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας συνεχίζει σε θετική τροχιά όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του ισολογισμού του 11μήνου.

Τα αποτελέσματα του 11μήνου του 2021 όπως αυτά αποτυπώνονται μέσα από τον ισολογισμό της τράπεζας κυμαίνονται για άλλη μια χρονιά σε πολύ θετικούς ρυθμούς (αύξηση κύκλου εργασιών,αύξηση χορηγήσεων και καταθέσεων ,αύξηση κεφαλαίων).
Μια θετική εικόνα χωρίς αστερίσκους που δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα οικονομικής κερδοφορίας και διοικητικής υγείας .Η Βελτίωση της οικονομικής αξιοπιστίας και των επιδόσεων προβλέπεται να συμβάλουν σε μεγαλύτερη προσέλκυση νέων κεφαλαίων από στρατηγικούς επενδυτές.
Εξετάζοντας την πορεία όλων αυτών των χρόνων φαίνεται πως η τράπεζα έχει όλα εκείνα τα εχέγγυα και τα οικονομικά εργαλεία ,ώστε μπροστά στα νέα δεδομένα και τις προκλήσεις που δημιουργεί η πανδημία στην χώρα και στην περιφέρεια μας ,να επιτελέσει σημαντικό έργο στα αναπτυξιακά σχέδια και να διαδραματίσει έναν αποφασιστικό ρόλο στην προσπάθεια οικονομικής ανάπτυξης και στήριξης της περιφερειακής οικονομίας.

 
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ  11ΜΗΝΟΥ 2021

Καθώς η Εθνική και Τοπική Οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις πιέσεις που
δημιουργήθηκαν από την πανδημία του Covid-19, η ανάκτηση των ρυθμών ανάπτυξης των
επιχειρήσεων προ της έξαρσης της κρίσης, αποτελεί πρωταρχικό στόχο. Παρά τα θετικά
μηνύματα, η οικονομική αβεβαιότητα παραμένει κοινός παρονομαστής με έμφαση στην τοπική
επιχειρηματικότητα που ταλανίζεται από τις πιέσεις των επαναλαμβανόμενων κρίσεων.
Η Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας διατηρεί σταθερή την ταυτότητά της ως αρωγός της
ρευστότητας στην τοπική επιχειρηματικότητα και η μεγέθυνση των οικονομικών της δεδομένων
αποδεικνύει έμπρακτα την συμβολή της στην αντιμετώπιση των ανωτέρω συνθηκών. Τα
πρόσφατα οικονομικά μας αποτελέσματα, αντικατοπτρίζουν την οικονομική άνοδο και την
λειτουργική ετοιμότητά μας να συνεχίσουμε να διατηρούμε τον ρόλο αυτό ενόψει της νέας
χρονιάς.
Σύμφωνα με τα οριστικοποιημένα οικονομικά στοιχεία του μηνός Νοεμβρίου 2021, τα συνολικά
έσοδα αυξήθηκαν κατά 32,9% ή 2 εκ ευρώ σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του Δεκεμβρίου
2020.
Αναλυτικότερα, η Τράπεζα σημείωσε σημαντική αύξηση στον Κύκλο Εργασιών ο οποίος ανήλθε
σε 9,1 εκ ευρώ έναντι 6,9 εκ ευρώ στη χρήση 2020 αυξημένος κατά 32,3% ή 2,2 εκ ευρώ που
αντανακλά την σταθερότητα αποπληρωμής ιδιαιτέρως των δανείων του ενεργειακού
χαρτοφυλακίου της Τράπεζας.
Τα καθαρά έσοδα από τραπεζικές δραστηριότητες αποτελούν το 88% του συνόλου των εσόδων
και κατέγραψαν συνολική αύξηση 2,1 εκ ευρώ.
Τα συνδεόμενα με την λειτουργία της τράπεζας έξοδα παρουσίασαν συγκρατημένη αύξηση 300
χιλ ευρώ ή 5,41% και ανήλθαν σε 5,8 εκ ευρώ έναντι 5,5 εκ ευρώ στο σύνολο της χρήσης 2020.
Τα Κέρδη Προ Απομειώσεων, Προβλέψεων, Διαφορών Αποτίμησης και Απομείωσης Χρημ/κών
Περ.στοιχ. ανήλθαν σε 2,2 εκ ευρώ έναντι 575,6 χιλ κατά την προηγούμενη χρήση
δημιουργώντας λειτουργικό περιθώριο κέρδους 21%.
Η ανωτέρω εξέλιξη συνδέεται με την ασφαλή εκτίμηση ότι τα Καθαρά Αποτελέσματα της
τρέχουσας χρήσης θα υπερβούν της προηγούμενης.
Σε επίπεδο ισολογισμού το Σύνολο του Ενεργητικού αυξήθηκε κατά 31,1 εκ ευρώ ή 14,74% και
ανήλθε σε 242,3 εκ ευρώ έναντι 211,2 εκ ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Η αύξηση αυτή
αποτυπώνει :
Την αύξηση κατά 54,1 εκ ευρώ στα Δάνεια και τις Απαιτήσεις κατά πελατών (προ Προβλέψεων)
Την Αύξηση των Περιουσιακών Στοιχείων (Ακίνητα από Πλειστηριασμούς) κατά 883 χιλ ευρώ ή
35,19%
Την Αύξηση στα Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια (Αξία Κτήσης) κατά 2,5 εκ ευρώ ή
69,48%
Οι Καταθέσεις συνολικά αυξήθηκαν κατά 29 εκ ευρώ και ανήλθαν σε 225,1 εκ ευρώ έναντι 196,1
της προηγούμενης χρήσης.
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ενισχύθηκε κατα 1,98 εκ ευρώ ή 15,56% και ανήλθε σε
14,77 εκ ευρώ έναντι 12,78 εκ ευρώ που αντικατοπτρίζει την ενίσχυση της Συνεταιριστικής
συνείδησης στην τοπική επιχειρηματικότητα.
Η Καθαρή Θέση ενισχύθηκε κατά 2 εκ ευρώ ή 17,6% και ανήλθε σε 13,8 εκ ευρώ έναντι 11,8 εκ
ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
Τα θετικά αποτελέσματα και η συνολική μεγέθυνση της Τράπεζας ενισχύουν το αίσθημα
υπευθυνότητας μας απέναντι στην Τοπική Οικονομία και την εμπιστοσύνη στο στρατηγικό
πλάνο για την επόμενη χρονιά.

Πίνακας Συνημμένων:
1. Ισολογισμός της 30 Νοεμβρίου 2021
2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Νοεμβρίου 2021