ΤΟΠΙΚΑ

Βασίλης Τερζής:Tέλειωσε η θητεία… Χωρίς νέο Ο.Ε.Υ και γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου..

Η θητεία πέρασε, με πολλές δεκάδες μετακινήσεις υπαλλήλων, με εντολή Δημάρχου, που αποσυντόνισε τους ίδιους και τις υπηρεσίες, χωρίς να γίνει η απαραίτητη τροποποίηση, αναγκαία για την ορθότερη λειτουργία του Δήμου.

Η θητεία πέρασε, με πολλές δεκάδες μετακινήσεις υπαλλήλων, με εντολή Δημάρχου, που αποσυντόνισε τους ίδιους και τις υπηρεσίες, χωρίς να γίνει η απαραίτητη τροποποίηση, αναγκαία για την ορθότερη λειτουργία του Δήμου.

Μπορεί η καθημερινότητα, να λέμε πως είναι αυτό που ενδιαφέρει
κυρίως τον πολίτη παρόλα αυτά στο δημόσιο τομέα και διοίκηση, υπάρχουν
πράγματα που καταδεικνύουν την προσπάθεια και το μέλημα για βελτίωση της
απόδοσης προς το κοινό συμφέρον και όφελος.

Το Ιούνιο του 2022 κατατέθηκε στο Δήμο, ο Διαχειριστικός Έλεγχος από
τη Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Σερρών, της Γενικής
Διεύθυνσης Δημοσιονομικού Ελέγχου. Ανάμεσα στα ευρήματα και τις
υποδείξεις ήταν και η απαραίτητη τροποποίηση, με περίοδο συμμόρφωσης 12
μηνών, του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, ο γνωστός Ο.Ε.Υ.
Ο Ο.Ε.Υ αφορά στη διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου και τις
αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, τη διοίκηση, την εποπτεία και το συντονισμό,
τις θέσεις προσωπικού, τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων. Είναι με
λίγα λόγια η ραχοκοκαλιά, που ορίζει και ρυθμίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη
λειτουργεία, την απόδοση και την αποτελεσματικότητα του Δήμου.
Η τροποποίηση επιβάλλονταν, όπως έγραφε η Έκθεση Ελέγχου,
προκειμένου:
να τηρηθούν οι έννοιες της ιεραρχικής διάταξης και της πυραμοειδούς
δομής,
να καταργηθούν τα μη στελεχωμένα γραφεία, όπου αυτό είναι εφικτό ή
να συγχωνευθούν με άλλα,
να αποφεύγονται οι περιπτώσεις όπου ένας προϊστάμενος προΐσταται
του εαυτού του ή ενός ακόμη υπαλλήλου.
Σημειώνω πως από το 2020 είχε ανατεθεί σε εξωτερική εταιρεία -
συνεργάτη, η σύνταξη μελέτης για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.
Στην πρόσφατη Συνεδρίαση του Δ.Σ, σε ερώτηση για το συγκεκριμένο
θέμα, η απάντηση ήταν πως υπάρχει μια σχετική προετοιμασία. Τέσσερα
χρόνια προετοιμασία!!! Τώρα είναι αργά, ο Εκλογικός Νόμος δεν επιτρέπει
τροποποίηση του Ο.Ε.Υ το τελευταίο εξάμηνο.
Η θητεία πέρασε, με πολλές δεκάδες μετακινήσεις υπαλλήλων, με εντολή
Δημάρχου, που αποσυντόνισε τους ίδιους και τις υπηρεσίες, χωρίς να γίνει η
απαραίτητη τροποποίηση, αναγκαία για την ορθότερη λειτουργία του Δήμου.

Επιπλέον, η ίδια Ομάδα Ελέγχου πρότεινε στο Δήμο να εκκινήσει άμεσα
όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται, προκειμένου να γίνει εφικτή η
δημιουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου εντός του Οργανωτικού πλαισίου
του Δήμου, τροποποιώντας σχετικά και τον Ο.Ε.Υ.
Όλοι οι φορείς του Δημοσίου (και οι Ο.Τ.Α) με βάση τη κείμενη
Νομοθεσία (διατάξεις του Ν.4795/2021 ΦΕΚ 62/Α/17-04-2021), οφείλουν να
εφαρμόζουν σύστημα και μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.
Ο Δήμος Σερρών το Μάρτιο του 2023, πλήρωσε 34.295,58 για την
προμήθεια εφαρμογής και άδεια χρήσης λογισμικού για τη υποστήριξη της
υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.
Σε ερώτηση στο Δ.Σ, εάν λειτουργεί γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου; ποιος
παρέλαβε το πρόγραμμα; υπάρχει πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης; είναι σε
χρήση αφού το πληρώσαμε; έχει γίνει εκπαίδευση πάνω σε αυτό; ποιοι
υπάλληλοι θα το χειριστούν; Απαντήσεις δεν έλαβα.
Τέλος σε ερώτηση, γιατί ενώ αγοράσαμε το λογισμικό υπάρχει στον
προϋπολογισμό του 2023, εγγραφή 37.200 για αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη
για την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, η απάντηση ήταν πως το επιτρέπει ο
Νόμος από τη στιγμή που δεν έχει συσταθεί από το φορέα αντίστοιχο γραφείο.
Όλα Νόμιμα και η ανάθεση για τον Ο.Ε.Υ, που τώρα πια βάση Νόμου δε
μπορούμε να τροποποιήσουμε και η ανάθεση για προμήθεια λογισμικού
Εσωτερικού Ελέγχου, για υπηρεσία που στην ουσία δεν υπάρχει και δεν είναι
στελεχωμένη. Έτσι Νόμιμη και η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη για τον
Εσωτερικό Έλεγχο.
Αυτός κι αν είναι Έξυπνος Δήμος!!!


Με τιμή
Βασίλης Τερζής