ΤΟΠΙΚΑ

Βιβλιοπαρουσίαση: Αλβανός Ραϋμόνδος «Ο ελληνικός εμφύλιος» και «Σλαβόφωνοι και πρόσφυγες»

Δευτέρα 22-04-2024, 19:30, Αμφιθέατρο «Γεώργιος Καφταντζής» (Ν. Νικολάου 20, Σέρρες)

Δευτέρα 22-04-2024, 19:30, Αμφιθέατρο «Γεώργιος Καφταντζής» (Ν. Νικολάου 20, Σέρρες)

Η Εται­ρεία Με­λέ­της και Έρευ­νας της Ιστο­ρί­ας των Σερ­ρών (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.), ο Σύν­δε­σμος Φι­λο­λό­γων Ν. Σερ­ρών, η Δη­μό­σια Κε­ντρι­κή Βι­βλι­ο­θή­κη Σερ­ρών και οι εκ­δό­σεις Επί­κε­ντρο σας προ­σκα­λούν στην πα­ρου­σί­α­ση των βι­βλί­ων του Ρα­ϋ­μόν­δου Αλ­βα­νού: 
 

ΣΛΑΒΟΦΩΝΟΙ ΚΑΙ  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κράτος και Πολιτικές ταυτότητες στη Μακεδονία του Μεσοπολέμου

και Ο ελληνικός εμφύλιος Μνήμες σε πόλεμο και σύγχρονες πολιτικές ταυτότητες


Για τα βι­βλία θα μι­λή­σουν οι:

Κων­στα­ντί­νος Δι­ώ­γος, Δρ. Νε­ό­τε­ρης Ιστο­ρίας ΑΠΘ Ιορ­δά­νης Γι­α­ζι­τζής, Με­τα­πτυ­χι­α­κός φοι­τη­τής στην Δη­μό­σια Ιστο­ρία του ΕΑΠ


και ο συγ­γρα­φέ­ας των βι­βλί­ων Ρα­ϋ­μόν­δος Αλ­βα­νός, Δι­δά­σκων στο ΜΠΣ «Δη­μό­σια Ιστο­ρία» του ΕΑΠ

Τη συ­ζή­τη­ση θα συ­ντο­νί­σει ο Αντώ­νι­ος Φραγ­γε­δά­κης, Δι­κη­γό­ρος, Μέ­λος του ΔΣ της Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.